20. Jazztage Dortmund 2013

Co_K_Rade_2013_04_07_5723
Co_K_Rade_2013_04_07_5733
Co_K_Rade_2013_04_07_5735
Co_K_Rade_2013_04_07_5741
Co_K_Rade_2013_04_07_5762
Co_K_Rade_2013_04_07_5770
Co_K_Rade_2013_04_07_5780
Co_K_Rade_2013_04_07_5784
Co_K_Rade_2013_04_07_5807
Co_K_Rade_2013_04_07_5824
Co_K_Rade_10_30_2014_Steve Swallow_domicil
Co_K_Rade_11_01_2015_15132
Co_K_Rade_11_01_2015_15139
Co_K_Rade_11_01_2015_15140
Co_K_Rade_11_01_2015_15142
IMG_3930 © domicil Dortmund
Co_K_Rade_2013_11_10_1151_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1157_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1159_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1167_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1172_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1197_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1205_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1220_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1222_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1223_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1232_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1252_klein
Co_K_Rade_2013_11_10_1255_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_0979_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_0982_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_0987_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_0992_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_0997_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1006_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1031_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1059_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1063_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1066_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1068_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1095_klein
Co_K_Rade_2013_11_09_1114_klein